За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1196/17.03.2023 г.

  • 17 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1196/17.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план – изменение план за регулация (ПУП-ИПР) – обединяване на УПИ XIX-484 и УПИ XVIII-484, кв. 59 по плана на с. Ново село, общ. Русе"

Галерия