За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1197/17.03.2023 г.

  • 17 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1197/17.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Пристрояване и надстрояване на сграда" с местоположение ПИ 63427.3.774 по КККР на гр. Русе

Галерия