За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1198/17.03.2023 г.

  • 17 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1198/17.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на ПИ с идентификатор 63427.149.407 по КК и КР на гр. Русе"

Галерия