За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1228/20.03.2023 г.

  • 20 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1228/20.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване за УПИ IV-48 и V-49, кв. 1 по плана на гр. Кубрат" с местоположение ПИ 40422.505.48 и 40422.505.49 по КККР на гр. Кубрат

Галерия