За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1229/20.03.2023 г.

  • 20 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1229/20.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен палан за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии - изграждане на кабелна линия ниско напрежение от трафопост МТТ Простор до поземлен имот с идентификатор 61710.608.4672, местност Простор по КК и КР на гр. Разград"

Галерия