За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1231/20.03.2023 г.

  • 20 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1231/20.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция, ремонт и повишаване на енергийната ефективност на сградата на кметство с. Езерче" с местоположение ПИ 27156.502.417 по КККР на с. Езерче

Галерия