За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1239/21.03.2023 г.

  • 21 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1239/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) за част от ПИ № 678, с проектен № 1623, попадащ в УПИ IV- 678 и УПИ V-677 от квартал 5 по плана на гр. Завет, община Завет"

Галерия