За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1929/10.05.2023 г.

  • 10 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1929/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници - Фотоволтаична централа с мощност 3500 kW", с местоположение УПИ I, кв. 101 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница

Галерия