За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1939/10.05.2023 г.

  • 10 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1939/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Енергийно обновяване на сграда - склад за лекарства с идентификатор 61710.501.676.1 по КК и КР на гр. Разград и изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди с мощност 15 kW"

Галерия