За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1944/11.05.2023 г.

  • 11 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1944/11.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Експлоатация на ведомствена бензиностанция", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.227 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Галерия