За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1953/11.05.2023 г.

  • 11 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1953/11.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Увеличаване на количеството водни маси по Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения 11591390/29.03.2022 г.", с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.169 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра

Галерия