За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2134/22.05.2023 г.

  • 22 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2134/22.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.17, местност "Нови Халваджи", гр. Русе, общ. Русе, с цел промяна предназначението на земята и последващо изграждане на жилищна сграда"

Галерия