За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2135/22.05.2023 г.

  • 22 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2135/22.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нова кабелна линия 20 kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб СРС, до нов БКТП 1х630 kVA в поземлен имот с идентификатор 04981.41.90 по КК и КР на с. Божичен, общ. Иваново и нов БКТП 0.4/20 kV 1х630 kVA за захранване на фотоволтаична електрическа централа с предоставена мощност 550 kW"

Галерия