За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2136/22.05.2023 г.

  • 25 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2136/22.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията в предприятието", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.1260 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Галерия