За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2147/23.05.2023 г.

  • 23 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2147/23.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Пристрояване и надстрояване на съществуваща еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-19, кв. 87, гр. Разград, общ. Разград", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.19 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Галерия