За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2149/23.05.2023 г.

  • 23 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2149/23.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на Подробен устройствен план - план за застрояване за предимно складово застрояване в ПИ с идентификатор 06673.44.1, местност До лозята, с. Бръшлен, общ. Сливо поле"

Галерия