За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2150/23.05.2023 г.

  • 23 Май 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-2150/23.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Енергйно обновяване на сграда в сферата на услугите – хотел Бистра и Галина, гр. Русе, общ. Русе", с местоположение парцели 1753, 1755, 1757, кв. 227 по плана на гр. Русе, общ. Русе

Галерия