За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2379/06.06.2023 г.

  • 06 Юни 2023 |

Писмо до възложителя с изх. № И-2379/06.06.2023 г., относно ИП/ПП за "Енергийно обновяване на сграда в сферата на услугите - хотел Бистра и Галина, гр. Русе", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.1753 по КККР на гр. Русе

Галерия