За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-02-ОС-П/2023 г.

  • 13 Юли 2023 |

Решение № РУ-02-ОС-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 106/2021 г.) за ИП/ППП: „Почистване и подравняване на земеделски земи, находящи се в обл. Русе, обл. Русе, общ. Иваново, с. Божичен, ПИ 04981.59.19, 04981.60.1, 04981.62.105, 04981.60.3, 04981.60.2, 04981.58.17 и 04981.62.179”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация  

Галерия