За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4878/22.11.2023 г.

  • 22 Ноември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-4878/22.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект Пускова и приемна камера на ГО Разград DN300", с местоположение ПИ с идентификатори 17066.24.16 и 17066.24.122 по КК и КР на с. Гороцвет, общ. Лозница и ПИ с Идентификатори 61710.7.133 и 61710.7.32 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Галерия