За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-31-ОС/2023 г.

  • 27 Ноември 2023 |

Решение № РУ-31-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2024 г., в гори, стопанисвани от ТП ДГС „Бяла“, включващо горски подотдели 1 „в“, 1 „н“, 1 „ц“, 1 „я“, 2 „з“, 3 „п“, 5 „о“, 5 „п“, 5 „с“, 5 „т“, 5 „ч“, 13 „а“, 13 „г“, 13 „д“, 13 „к“, 16 „а“, 19 „ю“, 21 „ж“, 21 „п“, 21 „у“, 21 „ф“, 21 „у1“, 23 „б“, 23 „в“, 24 „б“, 24 „в“, 36 „б“, 40 „е“, 46 „д“, 48 „б“, 48 „в“, 52 „б“, 59 „л“, 60 „и“, 62 „б“, 62 „е“, 62 „и“, 65 „б“, 65 „к“, 66 „в“, 66 „г“, 71 „а“, 71 „в“, 71 „г“, 73 „ж“, 73 „з“, 73 „д“, 73 „е“, 86 „г“, 89 „б“, 93 „в“, 99 „е“, 101 „а“, 104 „р“, 106 „а“, 106 „л“, 131 „г“, 145 „о“, 146 „т“, 146 „ч“, 146 „я“, 146 „у1“, 149 „л“, 167 „х“, 167 „ш“, 167 „ю“, 167 „б1“, 169 „с“, 174 „з“, 183 „г“, 188 „л“, 188 „м“, 192 „г“, 192 „т“, 192 „м1“, 192 „н1“, 195 „г“, 197 „и“, 201 „б“, 207 „з“, 208 „б“, 209 „и“, 210 „а“, 210 „е“, 211 „в“, 211 „р“, 212 „д“, 212 „н“, 214 „д“, 216 „р“, 216 „з1“, 216 „о2“, 217 „е“, 220 „н“, 220 „ч“, 223 „д“, 224 „ж“, 225 „и“, 229 „а“, 236 „л“, 236 „б“, 237 „л“, 243 „е“, 245 „м“, 247 „т“, 247 „у“, 254 „е“, 258 „д“, 258 „з“, 258 „о“, 258 „н“, 260 „к“, 262 „д“, 265 „ж“, 271 „в“, 276 „е“, 277 „а“, 277 „д“, 281 „в“, 283 „е“, 284 „д“, 285 „б“, 288 „в“, 289 „а“, 290 „б“, 290 „д“, 290 „з“, 295 „ю2“, 296 „ш2“, 297 „а2“, 300 „п1ж“, 301 „п1“, 301 „н1“, 301 „ч1“, 302 „з“, 319 „о“, 320 „г“, 320 „е“, 320 „з“, 320 „р“, 320 „н1“ и 320 „г3“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони: BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) и доп. със Заповед № РД-1068/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 90/11.11.2022 г.), BG0000233 „Студена река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-341/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 54/29.06.2021 г.), BG0000231 „Беленска гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-694/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 81/2020 г.), BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.).

Галерия