За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-5000/30.11.2023 г.

  • 30 Ноември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-5000/30.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на многофункционална сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.5882 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Галерия