За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-5001/30.11.2023 г.,

  • 30 Ноември 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-5001/30.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на многофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4444 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Галерия