За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. №И-312/26.01.2024 г.

  • 26 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. №И-312/26.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68552.7.58 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Средоселци, община Исперих"

Галерия