За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-319/29.01.2024 г.

  • 29 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-319/29.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват: УПИ II-272, УПИ III-273 и УПИ VII-272, кв. 69 по плана на с. Базово, общ. Исперих (ПИ с идентификатори 10015.111.367 и 10015.111.368 по КККР нас. Вазово)"

Галерия