За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-331/31.01.2024 г.

  • 31 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-331/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ 06481.126.8 по КККР на с. Брестовене

Галерия