За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-338/31.01.2024 г.

  • 31 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-338/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 73496.501.3038 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан"

Галерия