За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-341/31.01.2024 г.

  • 31 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-341/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на приземен етаж на жилищна сграда в смесен магазин", с местоположение ПИ 15761.501.313 по КККР на с. Голям извор

Галерия