За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-344/31.01.2024 г.

  • 31 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-344/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Ел. присъединяване с кабел НН на Мрежова фотоволтаична система № 1 с мощност до 30 kW", с местоположение ПИ 72578.502.1641 по КККР на гр. Тодорово

Галерия