За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-385/01.02.2024 г.

  • 01 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-385/01.02.2024 г., относно ИП/ПП за "План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта в гори, стопанисвани от ТП ДГС Силистра" , с местоположение ПИ 57724.10.7 по КККР на с. Попрусаново и ПИ 68254.14.224 по КККР на с. Срацимир

Галерия