За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-388/01.02.2024 г.

  • 01 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-388/01.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на път Професор Иширково-Йорданово-Община Силистра /път SLS 1114 (от републикански път III-218 до пътен знак Д11/12 (начало/край на населеното място) на с. Йорданово, от км 0+036,66 до км 5+508,22, с местоположение ПИ 34134.8.80 по КККР на с. Йонково и ПИ 58699.1.3 по КККР на с. Професор Иширково

Галерия