За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-389/01.02.2024 г.

  • 01 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-389/01.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на път Калипетрово, Промишлена зона-Община Силистра /път в Промишлена зона – с. Калипетрово (от републикански път II-71 до републикански път III-213), от км 0+016,41 до км 1+205,42, с местоположение ПИ 41143.42.36, 41143.174.6, 41143.174.7, 41143.174.32 по КККР на с. Калипетрово

Галерия