За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-395/02.02.2024 г.

  • 02 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-395/02.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПЗ) на ПИ 63427.5.1119 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, община Русе", с местоположение ПИ 63427.5.1119 по КККР на гр. Русе

Галерия