За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-400/02.02.2024 г.

  • 02 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-400/02.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на ПИ с идентификатор 61710.505.7452 по КК и КР на гр. Разград", с местоположение ПИ 61710.505.7452 по КККР на гр. Разград

Галерия