За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-459/07.02.2024 г.

  • 07 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-459/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) на УПИ ХXIV-371, кв. 597 по плана на гр. Русе, общ. Русе и инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на многофамилна жилищна сграда с обществено-обслужващ първи етаж и подземен паркинг в разглеждания имот", с местоположение ПИ ХXIV-371, кв. 597 (идентичен с ПИ 63427.6.371) по плана на гр. Русе

Галерия