За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-460/07.02.2024 г.

  • 07 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-460/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на покрива на сграда, общинска собственост, в който се помещава кметство с. Юпер", с местоположение УПИ I-494. кв. 76 по плана на с. Юпер

Галерия