За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-466/07.02.2024 г.

  • 07 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-466/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 24030.501.1746 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово

Галерия