За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-467/07.02.2024 г.

  • 07 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-467/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на гараж и защитно покритие /навес/", с местоположение ПИ 61710.505.7453 (идентичен с УПИ XXXII-7453, кв. 144) по КККР на гр. Разград

Галерия