За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-486/08.02.2024 г.

  • 08 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-486/08.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП 1 Попина до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ VII, кв. 24 по плана на с. Попина, общ. Ситово и от ШК-4 до ново електромерно табло ТЕМО пред УПИ VII, кв. 24, с. Попина"

Галерия