За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-487/08.02.2024 г.

  • 08 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-487/08.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация за ПИ с планоснимачен номер 379, за който е отреден парцел XIII-379, кв. 38 по плана на с. Балкански, общ. Разград", с местоположение УПИ XIII-379, кв. 38 по плана на с. Балкански

Галерия