За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-523/12.02.2024 г.

  • 12 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-523/12.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект на Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 51679.170.7 по КК и КР на с. Николово, общ. Русе"

Галерия