За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. №И-540/13.02.2024 г.

  • 13 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. №И-540/13.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на гфотоволтаична електрическа централа с мощност 1200 kW и трафопост тип БКТП 20/0.4 kV, 1x1600 kVA", с местоположение ПИ 36364.37.42 по КККР на с. Каран Върбовка

Галерия