За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. №И-545/13.02.2024 г.

  • 13 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. №И-545/13.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Извеждане на принудителна сеч в горски подотдели, стопанисвани от ТП ДЛС Каракуз", с местоположение ПИ 55186.125.124 по КККР на с. Паисиево

Галерия