За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 841/21.03.2013 г.

  • 20 Март 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 841/21.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на елементи на техническата инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 41143.503.2 в землището на с. Калипетрово, община Силистра

България в Юнеско

Галерия