За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1131/20.03.2024 г.

  • 20 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1131/20.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 61710.505.7317 и 61710.505.7316 по КК и КР на гр. Разград"

Галерия