За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1170/22.03.2024 г.

  • 22 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1170/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съгласно чл. 150 от Закона за устройство на територията", с местоположение ПИ 66425.507.856 по КККР гр. Силистра

Галерия