За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1175/22.03.2024 г.

  • 22 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1175/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ LXII-1470 За тягова подстанция в кв. 1007 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе, идентичен с идентификатор 63427.8.1470 по КК и КР на гр. Русе"

Галерия