За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1179/22.03.2024 г.

  • 22 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1179/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за ПИ 77 и ПИ 78 (обединени в нов УПИ III 1246), кв. 814 по КК и КР на гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.5.77 и 63427.5.78 по КККР на гр. Русе

Галерия