За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1204/26.03.2024 г.

  • 26 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1204/26.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Комплексният проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържа:
• Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-195 „болница“, кв. 11 в с. Паисиево, общ. Дулово. Чрез проекта ще се актуализират линиите на застрояване и ще се създаде градоустройствена основа за изграждане на сгради за здравеопазване. Устройствената зона ще се запази „Жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина – (Жм)“, със следните показатели: плътност на застрояване до 60%, интензивност на застрояване – до 1.2, минимална необходима озеленена площ – 40% и свободно застрояване;
• Инвестиционно предложение за „Основен ремонт, частично преустройство и внедряване на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда на съществуваща двуетажна сграда – здравна служба“, с местоположение VIII-195 „болница“, кв. 11 (с площ 4.000 дка) по плана на с. Паисиево, общ. Дулово. ", с местоположение ПИ VIII-195 болница, кв. 11"

Галерия