За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1218/27.03.2024 г.

  • 27 Март 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1218/27.03.2024 г., относно ИП/ПП за " Изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за улична регулация (ПУР) от о.т. 10986 до о.т. 10988 и изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ I-478 ,,nn" и ПИ 63427.8.4, кв.3015 по плана на Източна промишлена зона, град Русе"

Галерия